20/12/2018 14:50:40

Ban lãnh đạo

 Giám đốc Bệnh viện: TS. Bác sĩ Nguyễn Phú Kiều. Chịu trách nhiệm trước pháp  luật về mọi hoạt động của Bệnh viện

- Phó Giám đốc : PGS.TS. Bác sĩ Nguyễn Quang Bài - Phụ trách về chuyên môn, chịu trách nhiệm trước giám đốc và trước pháp luật về hoạt động chuyên môn.

-Phó Giám đốc : BS CKI Nguyễn Bá Kinh phụ trách về hành chính quản trị.

- Phòng Kế hoạch-Tổng hợp :ThS.BS Kiều Tố Uyên

- Phòng Tài chính-Kế toán: Cử nhân kinh tế Đinh Trọng Đức.

- Phòng Tổ chức-Hành chính: TS Luật .Vũ Văn Mộc 

Radinervn