Buổi làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Griffith - Úc

Buổi làm việc với đoàn cán bộ trường Đại học Griffith - Úc

Đoàn cán bộ của Bộ năng lượng Hoa Kỳ sang thăm và trang bị an ninh cho bệnh viện Hy Vọng Mới

Đoàn cán bộ của Bộ năng lượng Hoa Kỳ sang thăm và trang bị an ninh cho bệnh viện Hy Vọng Mới